Δημήτριος Καλομοίρης - Δείγματα κειμένου καὶ ἤχου

Μουσικόν Θεοτοκάριον - Δείγματα κειμένου

Μικρὰ Παράκλησις.
ᾨδὴ α´. Ἦχος πλ. δ´.

Κανὼν Ἀκαθίστου.
ᾨδὴ α´. Ἦχος δ´.
Τὴν ὡραιότητα.
Αὐτόμελον. Ἦχος γ´.

 Ἐπιστροφή