Δημήτριος Καλομοίρης - Ἠχοθήκη

Ἠχοθήκη

Τὰ παρατιθέμενα δειγματικὰ ἀρχεῖα ἤχου εἶναι ποιότητας χαμηλότερης ἀπὸ αὐτὴν στοὺς ἀντιστοίχους δίσκους CD· ἐδῶ προσφέρονται ἀρχεῖα μορφῆς mp3, 128kbps, μὲ μέγεθος ~1MB ἀνὰ λεπτό. Ὁ χρόνος καταφορτώσεως διαφέρει ἀναλόγως τῆς ταχύτητας συνδέσεως, ἴσως δὲ διαρκέσει ἀρκετὰ λεπτὰ γιὰ συνδέσεις 56k.

Δείγματα

 1. Τὴν κοινὴν ἀνάστασιν (Ἀπολυτίκιον ἀναστάσεως Λαζάρου). Ἦχος α´. 1:19
 2. Δύναμις, Ἅγιος Ἀθάνατος, Τεριρέμ. Ἦχος β´ (Μπαλάση). 2: 29
 3. Δύναμις. Ἦχος δ´ φθορικὸς φεραχνάκ (Θρασυβούλου Στανίτσα). 3:29
 4. Χερουβικὸς ὕμνος, ἀπόσπασμα: Τριάδι, Ἦχος α´ (Πάσχα 2006). 0:49
 5. Χερουβικὸς ὕμνος, ἀπόσπασμα: Τριάδι, Ἦχος πλ. α´. 1:23
 6. Ἄξιόν ἐστιν. Ἦχος πλ.β´ (Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου). 2:31
 7. Ἐπὶ σοὶ χαίρει Κεχαριτωμένη. Ἦχος α´ (Ἐμμανουὴλ Φαρλέκα). 4:54
 8. Τὴν γὰρ σὴν μήτραν. Ἦχος β´ μέλος ἀρχαῖον. 5:15
 9. Καὶ νῦν. Ἀναστάσεως ἡμέρα. Ἦχος πλ.α´ (Πανήγυρις Παν. Χρυσαφιτίσσης 2008). 2:45
 10. Ἔχε ῾γειά, πάντα ῾γειά. Ἦχος πλ. β´ (Παραδοσιακὸ ΚΠόλεως. Χορωδία & ὄργανα). 2:44
 11. Ἄναρχος Θεὸς καταβέβηκεν. Ἦχος α´ (Κάλαντα Χριστουγέννων Κοτυόρων Πόντου). 4:08