Δημήτριος Καλομοίρης - Δείγματα κειμένου καὶ ἤχου

Μουσικὸν Ἑορτολόγιον
Αὔγουστος-Σεπτέμβριος

Ἐκ τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀκολουθίας
τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

Κύριε ἐκέκραξα  (Ἦχος α´)

   Ἐπιστροφή