Δημήτριος Καλομοίρης - Δείγματα κειμένου καὶ ἤχου

Μουσικόν Ἑορτολόγιον - Ἰανουάριος - Δείγματα κειμένου

Κύριε, ἐκέκραξα.
Ἦχος πλ. δ´.

Ἐν Ἰορδάνη βαπτιζομέ-
νου Σου Κύριε. Ἦχος α´.
Προσόμοιον Αἴνων Ὁσίου
Ἀντωνίου. Ἦχος πλ. δ´.

 Ἐπιστροφή