Δημήτριος Καλομοίρης - Δισκογραφία

Δισκογραφία

 1. Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς - Ἦχος α´ (παραλλαγή)
 2. Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς - Ἦχος β´ (παραλλαγή)
 3. Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς - Ἦχος γ´ (παραλλαγή)
 4. Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς - Ἦχος δ´ (παραλλαγή)
 5. Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς - Ἦχος πλ. α´ (παραλλαγή)
 6. Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς - Ἦχος πλ. β´ (παραλλαγή)
 7. Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς - Ἦχος βαρύς (παραλλαγή)
 8. Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς - Ἦχος πλ. δ´ (παραλλαγή)
 9. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία - Ἦχος α´
 10. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία - Ἦχος β´
 11. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία - Ἦχος γ´
 12. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία - Ἦχος δ´
 13. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία - Ἦχος πλ. α´
 14. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία - Ἦχος πλ. β´
 15. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία - Ἦχος βαρύς
 16. Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία - Ἦχος πλ. δ´
 17. Ἀναστασιματάριον Πέτρου - Ἑσπερινός - Ἦχος α´
 18. Ἀναστασιματάριον Πέτρου - Ἑσπερινός - Ἦχος β´
 19. Ἀναστασιματάριον Πέτρου - Ἑσπερινός - Ἦχος γ´
 20. Συνοπτικὴ Μέθοδος Βυζαντινῆς Μουσικῆς
 21. Μουσικὸν Ἐγχειρίδιον
 22. Μουσικὸν Θεοτοκάριον
 23. Χαιρετισμοὶ εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον
 24. Νέον Μουσικὸν Ἑορτολόγιον 15ης Αὐγούστου

Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς - Ἦχος α´ (παραλλαγή) ^

Δημήτριος Καλομοίρης, Πρωτοψάλτης-Μουσικοδιδάσκαλος

 1. Θεὸς Κύριος, Ἀπολυτίκιον, Θεοτοκίον
 2. Καθίσματα (Α´ Στιχολογία)
 3. Καθίσματα (Β´ Στιχολογία)
 4. Ἀναβαθμοί
 5. Αἶνοι
 6. Στιχηρὰ Αἴνων
 7. Ἑωθινὸν Α´
 8. Δοξολογία

Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς - Ἦχος β´ (παραλλαγή) ^

Δημήτριος Καλομοίρης, Πρωτοψάλτης-Μουσικοδιδάσκαλος

 1. Θεὸς Κύριος, Ἀπολυτίκιον, Θεοτοκίον
 2. Καθίσματα (Α´ Στιχολογία)
 3. Καθίσματα (Β´ Στιχολογία)
 4. Ἀναβαθμοί
 5. Αἶνοι
 6. Στιχηρὰ Αἴνων
 7. Ἑωθινὸν Β´
 8. Ὑπερευλογημένη
 9. Δοξολογία

Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς - Ἦχος γ´ (παραλλαγή) ^

Δημήτριος Καλομοίρης, Πρωτοψάλτης-Μουσικοδιδάσκαλος

 1. Θεὸς Κύριος, Ἀπολυτίκιον, Θεοτοκίον
 2. Καθίσματα (Α´ Στιχολογία)
 3. Καθίσματα (Β´ Στιχολογία)
 4. Ἀναβαθμοί
 5. Αἶνοι
 6. Στιχηρὰ Αἴνων
 7. Ἑωθινὸν Γ´
 8. Δοξολογία

Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς - Ἦχος δ´ (παραλλαγή) ^

Δημήτριος Καλομοίρης, Πρωτοψάλτης-Μουσικοδιδάσκαλος

 1. Θεὸς Κύριος, Ἀπολυτίκιον, Θεοτοκίον
 2. Καθίσματα (Α´ Στιχολογία)
 3. Καθίσματα (Β´ Στιχολογία)
 4. Ἀναβαθμοί
 5. Αἶνοι
 6. Στιχηρὰ Αἴνων
 7. Ἑωθινὸν Δ´
 8. Δοξολογία

Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς - Ἦχος πλ. α´ (παραλλαγή) ^

Δημήτριος Καλομοίρης, Πρωτοψάλτης-Μουσικοδιδάσκαλος

 1. Θεὸς Κύριος, Ἀπολυτίκιον, Θεοτοκίον
 2. Καθίσματα (Α´ Στιχολογία)
 3. Καθίσματα (Β´ Στιχολογία)
 4. Ἀναβαθμοί
 5. Αἶνοι
 6. Στιχηρὰ Αἴνων
 7. Ἑωθινὸν Ε´
 8. Ἑωθινὸν Θ´
 9. Δοξολογία

Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς - Ἦχος πλ. β´ (παραλλαγή) ^

Δημήτριος Καλομοίρης, Πρωτοψάλτης-Μουσικοδιδάσκαλος

 1. Θεὸς Κύριος, Ἀπολυτίκιον, Θεοτοκίον
 2. Καθίσματα (Α´ Στιχολογία)
 3. Καθίσματα (Β´ Στιχολογία)
 4. Ἀναβαθμοί
 5. Αἶνοι
 6. Στιχηρὰ Αἴνων
 7. Ἑωθινὸν ΣΤ´
 8. Ἑωθινὸν Ι´
 9. Δοξολογία

Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς - Ἦχος βαρύς (παραλλαγή) ^

Δημήτριος Καλομοίρης, Πρωτοψάλτης-Μουσικοδιδάσκαλος

 1. Θεὸς Κύριος, Ἀπολυτίκιον, Θεοτοκίον
 2. Καθίσματα (Α´ Στιχολογία)
 3. Καθίσματα (Β´ Στιχολογία)
 4. Ἀναβαθμοί
 5. Αἶνοι
 6. Στιχηρὰ Αἴνων
 7. Ἑωθινὸν Ζ´
 8. Δοξολογία

Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς - Ἦχος πλ. δ´ (παραλλαγή) ^

Δημήτριος Καλομοίρης, Πρωτοψάλτης-Μουσικοδιδάσκαλος

 1. Θεὸς Κύριος, Ἀπολυτίκιον, Θεοτοκίον
 2. Καθίσματα (Α´ Στιχολογία)
 3. Καθίσματα (Β´ Στιχολογία)
 4. Ἀναβαθμοί
 5. Αἶνοι
 6. Στιχηρὰ Αἴνων
 7. Ἑωθινὸν Η´
 8. Ἑωθινὸν ΙΑ´
 9. Δοξολογία

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία - Ἦχος α´ ^

Ψάλλει ὁ βυζαντινὸς χορὸς τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Κηφισιᾶς.
Διευθύνει ὁ πρωτοψάλτης Δημήτριος Καλομοίρης.
Ἐκφωνεῖ ὁ π. Χρῖστος Κυριακόπουλος.

 1. Θεὸς Κύριος, Ἀπολυτίκιον, Θεοτοκίον
 2. Καθίσματα
 3. Εὐλογητάρια
 4. Ἀναβαθμοί
 5. Ν´ Ψαλμός (παθητικός)
 6. Αἶνοι-Στιχηρά
 7. Ἑωθινὸν Α´
 8. Δοξολογία
 9. Τρισάγιον-Δύναμις
 10. Χερουβικόν
 11. Ταῖς Ἀγγελικαῖς
 12. Λειτουργικά

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία - Ἦχος β´ ^

Ψάλλει ὁ βυζαντινὸς χορὸς τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Κηφισιᾶς.
Διευθύνει ὁ πρωτοψάλτης Δημήτριος Καλομοίρης.
Ἐκφωνεῖ ὁ π. Χρῖστος Κυριακόπουλος.

 1. Θεὸς Κύριος, Ἀπολυτίκιον, Θεοτοκίον
 2. Καθίσματα
 3. Ἀναβαθμοί
 4. Ν´ Ψαλμός
 5. Ἐξαποστειλάριον
 6. Αἶνοι-Στιχηρά
 7. Ἑωθινὸν Β´, Ὑπερευλογημένη
 8. Δοξολογία, Σήμερον σωτηρία
 9. Εἰρηνικά, Ἀντίφωνα
 10. Τρισάγιον-Δύναμις (Σίμ. Ἀβαγιανοῦ)
 11. Χερουβικόν
 12. Ταῖς Ἀγγελικαῖς
 13. Λειτουργικά (Δευτερόπρωτος)

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία - Ἦχος γ´ ^

Ψάλλει ὁ βυζαντινὸς χορὸς τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Κηφισιᾶς.
Διευθύνει ὁ πρωτοψάλτης Δημήτριος Καλομοίρης.
Ἐκφωνεῖ ὁ π. Χρῖστος Κυριακόπουλος.

 1. Θεὸς Κύριος, Ἀπολυτίκιον, Θεοτοκίον
 2. Καθίσματα
 3. Ἀναβαθμοί
 4. Αἶνοι-Στιχηρά
 5. Ἑωθινὸν Γ´
 6. Δοξολογία
 7. Τρισάγιον-Δύναμις (Νηλέως Καμαράδου)
 8. Χερουβικόν
 9. Ταῖς Ἀγγελικαῖς
 10. Λειτουργικά

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία - Ἦχος δ´ ^

Ψάλλει ὁ Δημήτριος Καλομοίρης, πρωτοψάλτης τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Κηφισιᾶς

 1. Θεὸς Κύριος, Ἀπολυτίκιον, Θεοτοκίον
 2. Καθίσματα
 3. Ἀναβαθμοί
 4. Αἶνοι-Στιχηρά
 5. Ἑωθινὸν Δ´
 6. Δοξολογία
 7. Τρισάγιον-Δύναμις (Φεραχνάκ)
 8. Χερουβικόν
 9. Λειτουργικά (Λέγετος)

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία - Ἦχος πλ. α´ ^

Ψάλλει ὁ Δημήτριος Καλομοίρης, πρωτοψάλτης τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Κηφισιᾶς

 1. Θεὸς Κύριος, Ἀπολυτίκιον, Θεοτοκίον
 2. Καθίσματα
 3. Ἀναβαθμοί
 4. Αἶνοι-Στιχηρά
 5. Ἑωθινὸν Ε´
 6. Ἑωθινὸν Θ´
 7. Δοξολογία
 8. Δοξολογία (ἑτέρα)
 9. Τρισάγιον-Δύναμις (Ν.Καμαράδου-προσαρμογή)
 10. Χερουβικόν
 11. Λειτουργικά

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία - Ἦχος πλ. β´ ^

Ψάλλει ὁ Δημήτριος Καλομοίρης, πρωτοψάλτης τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Κηφισιᾶς

 1. Θεὸς Κύριος, Ἀπολυτίκιον, Θεοτοκίον
 2. Καθίσματα
 3. Ἀναβαθμοί
 4. Αἶνοι-Στιχηρά
 5. Ἑωθινὸν Στ´
 6. Ἑωθινὸν Ι´
 7. Δοξολογία
 8. Εἰρηνικά
 9. Ἀντίφωνον Α´
 10. Ἀντίφωνον Β´
 11. Τρισάγιον-Δύναμις (Μπαλάση)
 12. Χερουβικόν
 13. Λειτουργικά

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία - Ἦχος βαρύς ^

Ψάλλει ὁ Δημήτριος Καλομοίρης, πρωτοψάλτης τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Κηφισιᾶς

 1. Θεὸς Κύριος, Ἀπολυτίκιον, Θεοτοκίον
 2. Καθίσματα (α´ στιχολογία)
 3. Καθίσματα (β´ στιχολογία)
 4. Ἀναβαθμοί
 5. Ν´ Ψαλμός
 6. Αἶνοι-Στιχηρά
 7. Ἑωθινὸν Ζ´
 8. Δοξολογία
 9. Τρισάγιον-Δύναμις (Ν.Καραμάδου-προσαρμογή)
 10. Χερουβικόν
 11. Λειτουργικά

(ὑπὸ διαμόρφωση)

Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία - Ἦχος πλ. δ´ ^

Ψάλλει ὁ Δημήτριος Καλομοίρης, πρωτοψάλτης τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Κηφισιᾶς

 1. Θεὸς Κύριος, Ἀπολυτίκιον, Θεοτοκίον
 2. Καθίσματα
 3. Ἀναβαθμοί
 4. Ν´ Ψαλμός
 5. Αἶνοι-Στιχηρά
 6. Ἑωθινὸν Η´
 7. Ἑωθινὸν ΙΑ´
 8. Δοξολογία
 9. Τρισάγιον-Δύναμις
 10. Χερουβικόν
 11. Λειτουργικά

Ἀναστασιματάριον Πέτρου - Ἑσπερινός - Ἦχος α´ ^

Ψάλλει ὁ Δημήτριος Καλομοίρης, πρωτοψάλτης τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Κηφισιᾶς,
συνοδείᾳ ἰσοκρατημάτων, (Παραλλαγὴ καὶ Μέλος)

Σύντομα (εἱρμολογικά)

 1. Κύριε ἐκέκραξα, Κατευθυνθήτω, Στιχηρά
 2. Δοξαστικὸν Ἑσπερίων
 3. Ἀπόστιχα, Δοξαστικὸν Ἀποστίχων

Ἀργά (στιχηραρικά)

 1. Κύριε ἐκέκραξα, Κατευθυνθήτω, Στιχηρά
 2. Δοξαστικὸν Ἑσπερίων

Ἀναστασιματάριον Πέτρου - Ἑσπερινός - Ἦχος β´ ^

Ψάλλει ὁ Δημήτριος Καλομοίρης, πρωτοψάλτης τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Κηφισιᾶς,
συνοδείᾳ ἰσοκρατημάτων, (Παραλλαγὴ καὶ Μέλος)

Σύντομα (εἱρμολογικά)

 1. Κύριε ἐκέκραξα, Κατευθυνθήτω, Στιχηρά
 2. Δοξαστικὸν Ἑσπερίων
 3. Ἀπόστιχα, Δοξαστικὸν Ἀποστίχων

Ἀργά (στιχηραρικά)

 1. Κύριε ἐκέκραξα, Κατευθυνθήτω, Στιχηρά
 2. Δοξαστικὸν Ἑσπερίων

Ἀναστασιματάριον Πέτρου - Ἑσπερινός - Ἦχος γ´ ^

Ψάλλει ὁ Δημήτριος Καλομοίρης, πρωτοψάλτης τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Κηφισιᾶς,
συνοδείᾳ ἰσοκρατημάτων, (Παραλλαγὴ καὶ Μέλος)

Σύντομα (εἱρμολογικά)

 1. Κύριε ἐκέκραξα, Κατευθυνθήτω, Στιχηρά
 2. Δοξαστικὸν Ἑσπερίων
 3. Ἀπόστιχα, Δοξαστικὸν Ἀποστίχων

Ἀργά (στιχηραρικά)

 1. Κύριε ἐκέκραξα, Κατευθυνθήτω, Στιχηρά
 2. Δοξαστικὸν Ἑσπερίων

Συνοπτικὴ Μέθοδος Βυζαντινῆς Μουσικῆς ^

Δημήτριος Καλομοίρης, Πρωτοψάλτης-Μουσικοδιδάσκαλος

Ὀπτικοακουστικὴ μέθοδος, συνδυάζεται μὲ τὸ ὁμώνυμο βιβλίο

Περιέχει δύο ψηφιακοὺς δίσκους

 • CD1 Ἀσκήσεις 1-54
 • CD2 Ἀσκήσεις 55-108

 

 


Μουσικὸν Ἐγχειρίδιον ^

Ψάλλει ὁ Δημήτριος Καλομοίρης, πρωτοψάλτης τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Κηφισιᾶς,
συνοδείᾳ ἰσοκρατημάτων

Ἀκολουθία τοῦ Βαπτίσματος

 1. Ἀλληλούϊα
 2. Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν
 3. Χιτῶνά μοι παράσχου φωτεινόν
 4. Καταβασίαι (Σταυρὸν χαράξας)
 5. Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε
 6. Ἀπόστολος

Ἀκολουθία τοῦ Γάμου

 1. Ἄξιόν ἐστιν
 2. Ἀπολυτίκιον
 3. Κύριε, ἐλέησον
 4. Δόξα σοι ὁ Θεός
 5. Κοντάκιον
 6. Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν
 7. Ἀπόστολος
 8. Ποτήριον σωτηρίου
 9. Ἡσαΐα χόρευε
 10. Ἅγιοι Μάρτυρες, Δόξα σοι Χριστὲ
 11. Ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ

Νεκρώσιμος Ἀκολουθία

 1. Ἄμωμος, Στάσις Α´
 2. Ἄμωμος, Στάσις Β´
 3. Ἄμωμος, Στάσις Γ´
 4. Εὐλογητάρια
 5. Μετὰ τῶν Ἁγίων (Ἦχος πλ. δ´)
 6. Μετὰ τῶν Ἁγίων (Ἦχος βαρύς)
 7. Μετὰ τῶν Ἁγίων (Ἦχος πλ. α´)
 8. Ἰδιόμελον Α´ (Ἦχος α´)
 9. Ἰδιόμελον Β´ (Ἦχος β´)
 10. Ἰδιόμελον Γ´ (Ἦχος γ´)
 11. Ἰδιόμελον Δ´ (Ἦχος δ´)
 12. Ἰδιόμελον Ε´ (Ἦχος πλ. α´)
 13. Ἰδιόμελον Στ´ (Ἦχος πλ. β´)
 14. Ἰδιόμελον Ζ´ (Ἦχος βαρύς´)
 15. Ἰδιόμελον Η´ (Ἦχος πλ. δ´)
 16. Δόξα. Καὶ νῦν.
 17. Μακαρισμοί (8 tracks)
 18. Προκείμενα
 19. Δεῦτε τελευταῖον ἀσπασμόν

Μουσικὸν Θεοτοκάριον ^

Περιέχει τὰς ἱερὰς ἀκολουθίας τοῦ μικροῦ καὶ τοῦ
Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς τὴν Θεοτόκον

Ψάλλει ὁ Δημήτριος Καλομοίρης, πρωτοψάλτης τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Κηφισιᾶς,
συνοδείᾳ ἰσοκρατημάτων

Ὀπτικοακουστικὴ μέθοδος, συνδυάζεται μὲ τὸ βιβλίο «Μουσικὸν Θεοτοκάριον»

 


Χαιρετισμοὶ εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον ^

Περιέχει τὰς ἱερὰς ἀκολουθίας τοῦ μικροῦ καὶ τοῦ
Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς τὴν Θεοτόκον

Ψάλλει ὁ Δημήτριος Καλομοίρης, πρωτοψάλτης τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Κηφισιᾶς,
συνοδείᾳ ἰσοκρατημάτων

Ὀπτικοακουστικὴ μέθοδος, συνδυάζεται μὲ τὸ βιβλίο «Μουσικὸν Θεοτοκάριον»

 


Νέον Μουσικὸν Ἑορτολόγιον 15ης Αὐγούστου ^

Περιέχει τὴν ἱερὰ ἀκολουθία, ἤτοι Ἑσπερινὸς καὶ Ὄρθρος
τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν
Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας

Ψάλλει ὁ Δημήτριος Καλομοίρης, πρωτοψάλτης τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Κηφισιᾶς,
συνοδείᾳ ἰσοκρατημάτων

Ὀπτικοακουστικὴ μέθοδος, συνδυάζεται μὲ τὸ βιβλίο «Νέον Μουσικὸν Ἑορτολόγιον, Αὔγουστος-Σεπτέμβριος»