Δημήτριος Καλομοίρης - Βιογραφικό

Βιογραφικὸ σημείωμα Δημητρίου Καλομοίρη

Ὁ Πρωτοψάλτης καὶ Μουσικοδιδάσκαλος Δημήτριος Καλομοίρης γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα τὸ 1966. Ἔγγαμος μὲ τὴν Βασιλικὴ Δημητρέση, Τεχνολόγο Τροφίμων, μὲ τὴν ὁποία ἔχουν ἀποκτήσει δύο θυγατέρες, τὴν Μαρία καὶ τὴν Χριστίνα.

Τυγχάνει ἀπόφοιτος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Ἀθηνῶν καὶ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν (ΑΕΙ).

Ὑπηρετεῖ ὡς μόνιμος διοικητικὸς ὑπάλληλος Α´ βαθμοῦ τοῦ Δήμου Ἀχαρνῶν.

Διδάχθηκε τὴν Βυζαντινὴ Μουσικὴ ἀπὸ τὸν Ἄρχοντα Πρωτοψάλτη Ἐμμανουὴλ Χατζημάρκο. Φοίτησε στὸ Ἑλληνικὸ Ὠδεῖο Ἀθηνῶν καὶ εἶναι κάτοχος Πτυχίου καὶ Διπλώματος Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς.

Ἡ ψαλτική του σταδιοδρομία ἄρχισε ἀπὸ τὴν πρώτη παιδικὴ ἠλικία, διακρινόμενος ἔκτοτε γιὰ τὰ φωνητικά του προσόντα καὶ τὴν ἀκρίβεια στὴν παραδοσιακὴ ἀπόδοση τῶν ὕμνων. Ἀνέλαβε Πρωτοψάλτης σὲ ἡλικία (17) ἐτῶν στὸν Ἱ. Ν. Ἁγίου Βλασίου Ἀχαρνῶν, ὅπου ὑπηρέτησε ἐπὶ δεκαεπτὰ (17) συναπτὰ ἔτη, καταρτίζοντας πολυμελῆ βυζαντινὸ χορό.

Τὸ ἔτος 2000, κατόπιν προσκλήσεως, ἀνέλαβε Πρωτοψάλτης στὸν Μητροπολιτικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Δημητρίου Κηφισιᾶς, ὅπου ὑπηρετεῖ ἕως σήμερα, πλαισιωμένος ἀδιαλείπτως ἀπὸ πολυμελῆ χορωδία μαθητῶν του.

Διδάσκει Βυζαντινὴ Μουσικὴ στὸ Δημοτικὸ Ὠδεῖο Ἀχαρνῶν, στὸ Δημοτικὸ Ὠδεῖο Ἄνω Λιοσίων. Ἀπὸ τοῦ 2011, διωρίσθη Διευθυντὴς στὴ Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς.

Ἔχει ἀναπτύξει ἔντονη δραστηριότητα στὸν χῶρο τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς μὲ πλούσιο μουσικὸ συγγραφικὸ ἔργο (Ἐκδόσεις «Ἄθως»), μὲ πραγματοποίηση συναυλιῶν ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος, ἠχογραφήσεις καὶ κυκλοφορία CD, συχνὴ συμμετοχὴ σὲ ραδιοφωνικὲς ἐκπομπὲς τῆς Ἑλληνικῆς Ραδιοφωνίας (Γ´ Πρόγραμμα).

Πλῆθος δημοσιεύσεων στὸν τοπικὸ τύπο τῆς Ἀττικῆς περιγράφουν τὶς κατὰ καιροὺς παρουσιάσεις τοῦ ἰδίου καὶ τῶν μουσικῶν σχημάτων ποὺ διευθύνει.

Ἔχει λάβει μέρος σὲ τρία διεθνῆ συνέδρια Μουσικολογίας στὴν Ἀθήνα ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς (νῦν Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ).

Τὸ -ὁμολογημένο ἀπὸ εἰδικοὺς- ἔμπρακτο καὶ ἀξιόλογο ἐνδιαφέρον του γιὰ τὴν προβολὴ καὶ διάδοση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς συνεχίζεται μὲ ἀνεξάντλητο ζῆλο καὶ ὑψηλὸ ῥυθμὸ παραγωγικότητας.


Βυζαντινὴ Χορωδία Δημητρίου Καλομοίρη

Ἡ χορωδία ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸν Δημήτριο Καλομοίρη καὶ τοὺς μαθητὲς - συνεργάτες του, περὶ τὸ 1989, μὲ σκοπὸ τὴν μελέτη καὶ τὴν προβολὴ τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, κατὰ τὴν αὐστηρὴ παράδοση.

Ἀπαρτίζεται ἀπὸ περίπου σαράντα (40) ἐνεργὰ μέλη (ὅλοι μαθητὲς τοῦ Δ. Κ.) καὶ ἀνανεώνεται διαρκῶς ἀπὸ νέους μαθητές. Ἡ πλειονότητα τῆς χορωδίας ἐπανδρώνει στὶς ἱερὲς ἀκολουθίες τὸ δεξιὸ ἀναλόγιο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Κηφισιᾶς, ἐνῷ ἀρκετὰ μέλη ἤδη στελεχώνουν ἱερὰ ἀναλόγια σὲ ἄλλους ἱεροὺς Ναούς, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ.

Ἡ Χορωδία Δημητρίου Καλομοίρη ἀναπτύσσει ἔντονη μουσικὴ δραστηριότητα στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικό:

  • Λαμβάνει μέρος σὲ λατρευτικὲς συνάξεις, ὅπως πανηγύρεις Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν.
  • Ἔχει ἠχογραφήσει ὀκτὼ (8) ψηφιακοὺς δίσκους CD μὲ κάλυψη μουσικῶν θεματικῶν περιοχῶν (π.χ. ὀκτὼ ἦχοι, ἑσπερινός, ὄρθρος κλπ.).
  • Ἑρμηνεύει τακτικὰ ὕμνους σὲ ἐκπομπὲς τῆς Ἑλληνικῆς Ραδιοφωνίας (Γ´ Πρόγραμμα).
  • Συμμετέχει μὲ ἀξιοσημείωτη παρουσία σὲ πλῆθος συναυλιῶν ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς καὶ δημοτικῆς μουσικῆς μὲ τὴν συνοδεία παραδοσιακῶν ὀργάνων.

Ὅλη ἡ σύνθεση τῆς χορωδίας ἐργάζεται μὲ πολλὴ κατάθεση χρόνου καὶ ἐνέργειας μὲ στόχους τὴν ἄρτια κατάρτιση στὴν μουσικὴ ἀνάγνωση καὶ τὴν ἀπόδοση τοῦ παραδοσιακοῦ ὕφους. Πρωτίστως δέ, ὅλοι τους προσπαθοῦν νὰ βιώνουν μία ὑγιῆ σχέση μὲ τὴν παράδοση καὶ τὰ γνήσια ἑλληνικὰ ἤθη.