Δημήτριος Καλομοίρης - Βιβλία

Βιβλία


Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς ^

Δείγματα κειμένου καὶ ἤχου
Παραλλαγὴ καὶ Μέλος

 • ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ (Καθίσματα, Κανόνες, Αἶνοι)
  • Ἦχος α´
  • Ἦχος β´
  • Ἦχος γ´
  • Ἦχος δ´
  • Ἦχος πλ. α´
  • Ἦχος πλ. β´
  • Ἦχος βαρύς
  • Ἦχος πλ. δ´
 • Πολυέλεος (Δοῦλοι Κύριον) Ἦχος πλ. α´
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
  • Καταβασίαι Σύντομοι
   • Σταυρὸν χαράξας
   • Ἀνοίξω τὸ στόμα μου
   • Χριστὸς γεννᾶται
   • Ἔσωσεν λαόν
   • Βυθοῦ ἀνεκάλυψε
   • Στίβει θαλάσσης
   • Χέρσον ἀβυσσοτόκον
   • Χοροὶ Ἰσραήλ
   • Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ
  • Ἀναστάσιμα Ἐξαποστειλάρια
  • Ν´ Ψαλμός, Ἦχος α´ παθητικός
  • » » » » » » », Ἦχος πλ. δ´
  • Τὸν Δεσπότην καὶ Ἀρχιερέα

Μουσικὸν Ἑορτολόγιον Αὔγουστος-Σεπτέμβριος ^

 • ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
  • Ἀκολουθία Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
  • -----»----»---- Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
  • -----»----»---- Ἁγίου Μάρτυρος Φανουρίου
  • -----»----»---- Ἀποτομῆς Κεφαλῆς Τιμίου Προδρόμου
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
  • Ἀκολουθία Γενεσίου τῆς Θεοτόκου
  • » » Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
  • Κύριε ἐκέκραξα (Ἑτερον)
  • Κύριε ἐκέκραξα (Θρ. Στανίτσα, Ἀργόν)
  • Εἰς τὰ Πληρωτικά (Παράσχου Κύριε)
  • Πλούσιοι ἐπτώχευσαν (Ἦχος βαρύς)
  • Θεοτόκε Παρθένε (Θ. Γεωργιάδου, ὀκτάηχον)
  • Προκείμενα ἡμερῶν ἑβδομάδος
  • Α´ Ἀντίφωνον τοῦ δ´ ἤχου
  • Τὸν Δεσπότην καὶ Ἀρχιερέα (Ἀργόν)
  • Πλούσιοι ἐπτώχευσαν (Ἦχος πλ. α´)
  • Τὸν Δεσπότην καὶ Ἀρχιερέα (σύντομον)

Μουσικὸν Ἑορτολόγιον Ἰανουάριος ^

 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
  • Εἰς πολλὰ ἔτη
  • Ἀνοιξαντάρια
  • Ἀκολουθία Περιτομῆς Ἰ.Χριστοῦ & Μ.Βασιλείου
  •  -----»----»---- Μεγάλων Ὡρῶν Θεοφανείων
  •  -----»----»---- τῶν Ἁγίων Θεοφανείων
  •  -----»----»---- τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου
  •  -----»----»---- τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου
  •  -----»----»---- τῶν Ἁγίων Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου
  •  -----»----»---- τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου του Θεολόγου
  •  -----»----»---- τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
  •  -----»----»---- τῶν Ἁγίων Τριῶν Ιεραρχῶν
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
  • Κύριε ἐλέησον
  • Προκείμενα ἑβδομάδος
  • Εἰς τὰ Πληρωτικὰ (Παράσχου Κύριε)
  • Ἀρτοκλασία
  • Πλούσιοι ἐπτώχευσαν
  • Τὸ Α´ ἀντίφωνον τοῦ δ´ ἤχου
  • Τὸν Δεσπότην καὶ Ἀρχιερέα
  • Θεοτόκε Παρθένε (Θ. Γεωργιάδου, ὀκτάηχον)
  • Τὸν Δεσπότην καὶ Ἀρχιερέα - Τὸν εὐλογοῦντα

Μουσικὸν Θεοτοκάριον ^

 • ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
  • Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος
  • Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανόνος
 • ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ
  • Χαῖρε Νύμφη – Ἀλληλούϊα
  • Τῇ Παρασκευῇ τῆς Ἐ΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν
  • Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς
   • Ἀργόν
   • Σύντομον
  • Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ
   • Ἀργόν
   • Ἀργοσύντομον
 • Τὴν ὡραιότητα
Μουσικὸν Ἐγχειρίδιον ^

 • Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος
 • Ἀκολουθία τοῦ Γάμου
 • Νεκρώσιμος Ἀκολουθία
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
  • Αἰωνία ἡ μνήμη
  • Ἐν τῇ ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ (Ἦχος πλ. α´)
  • Ἀπόστολος τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος
  • Ἀπόστολος τοῦ Γάμου
  • Ἀπόστολος τῆς Νεκρωσίμου ἈκολουθίαςΔείγματα κειμένου καὶ ἤχου


Δεῖγμα κειμένου 1


Δεῖγμα κειμένου 2

Συνοπτικὴ Μέθοδος Βυζαντινῆς Μουσικῆς ^

 • Πρόλογος
 • Γενικὰ περὶ Βυζαντινῆς Μουσικῆς
 • Μουσικοὶ Φθόγγοι
 • Μουσικὴ Κλίμακα
 • Χαρακτῆρες τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς
 • Χαρακτῆρες Ποσότητος
 • Μουσικὴ Ἀνάγνωση
 • Μαρτυρίες τῶν Φθόγγων
 • Παραλλαγὴ - Μέλος
 • Ῥυθμὸς - Μέτρα
 • Συνεχὴς Ἀνάβαση - Κατάβαση
 • Χαρακτῆρες Χρόνου
 • Χαρακτῆρες Αὐξάνοντες τὸν χρόνο
 • Παύσεις
 • Σύνθετοι Χαρακτῆρες
 • Ὑπερβατὴ Ἀνάβαση - Κατάβαση
 • Χαρακτῆρες Διαιροῦντες τὸν χρόνο
 • Συνεχὲς Ἐλαφρόν
 • Χαρακτῆρες Διαιροῦντες καὶ Αὐξάνοντες τὸν χρόνο
 • Παρεστιγμένα Γοργὰ καὶ Δίγοργα
 • Χαρακτῆρες Ποιότητος ἢ Ἐκφράσεως
 • Ἦχοι τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς
 • Συστατικὰ - Χαρακτηριστικὰ - Γνωριστικὰ τῶν Ἤχων
 • Τὰ Γένη τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς
 • Σημεῖα Ἀλλοιώσεως
 • Φθορές
 • Τὰ Εἴδη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Μελῶν
 • Ἐπείσακτα μέλη
 • Χρόες
 • Συστήματα Βυζαντινῆς Μουσικῆς
 • Μελῳδικὲς Ἕλξεις
 • Χρονικὴ Ἀγωγή
 • Ἦχος Πρῶτος
 • Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου
 • Ἦχος Τέταρτος
 • Ἦχος Πλάγιος τοῦ Τετάρτου
 • Ἦχος Δεύτερος
 • Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου
 • Ἦχος Τρίτος
 • Ἦχος Βαρύς
 • Ὕφος
 • Σύνθεση Χοροῦ τῶν Ψαλτῶν
 • Κατανομὴ Διδακτέας Ὕλης
 • Βιβλιογραφία
 • Περιεχόμενα